training

DLP-training

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of (grond)water dienen leidinggevenden over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. We leiden u op tot een deskundige die in staat is om te werken in of met de verontreinigde (water)bodem en dit werk te begeleiden. Verwerf deze kennis met de cursus DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten).

In de cursus besteden we uitgebreid aandacht aan:

  • Wettelijk kader (arbeid- en milieuwetgeving en handhaving)
  • Onderzoek/ontwerp (soorten bodemonderzoek en rapportage)
  • Taken van de DLP’er (leiding geven, controle, logboek en V&G-plan)
  • Risicoherkenning, -beoordeling en -beheersing (veiligheidsklasse bepaling, asbest en CMR-stoffen)
  • Milieuhygiëne (principe BBT, Besluit Bodemkwaliteit)
  • Metingen & meetstrategieën (uitvoeren van luchtmetingen, typen apparatuur)